2022_Health_Services_07

Livsviktig avlastning för sjuksköterskor och läkare

Mer vårdrelaterad tid till undersköterskor innebär en större avlastning för sjuksköterskor 

NHS patient care UK

Vårdnära service innebär att utbildad servicepersonal utför arbetsuppgifter som inte är direkt vårdrelaterade men som ändå ställer stora krav på kunskap om vårdmiljöns speciella krav. Det kan till exempel handla om städning av operationssalar, påfyllning av förråd på vårdavdelningar eller förflyttningar av patienter. 

Det finns stora vinster med att införa vårdnära service. Till exempel ger det möjlighet till att kompetensväxla mellan olika grupper inom vården. Mer vårdrelaterad tid till undersköterskor innebär en större avlastning för sjuksköterskor, som då i sin tur kan ta mer av de rutinuppgifter som läkarna i dag måste sköta.

I slutänden är det framför allt patienterna som vinner när vårdpersonalen får mer tid att ägna sig åt det som de är utbildade för.

WebDesktopNZHospital

Det krävs noggranna förberedelser för att resultatet ska bli det önskade. Dels måste den personal som ska utföra den vårdnära servicen, på grund av patientsäkerheten, ha specialkompetens för att jobba i vårdmiljön. Dels är vårdnära service inte en fristående tjänst, utan ska vara en integrerad del i hela vårdkedjan. Det betyder att man, ner till de enskilda avdelningarna, måste se över hur man är organiserade och definiera vad den vårdnära servicen ska innebära lokalt, eftersom behoven skiljer sig åt.

Rätt genomförd är vårdnära service en win-win-lösning för alla parter:


  • För landstingen kan det vara en del av lösningen på bristen på sjuksköterskor och undersköterskor.
  • För vårdpersonalen ger den en större arbetstillfredsställelse, då man får större möjlighet att få arbeta på toppen av sin kompetens.
  • För patienterna innebär den en högre vårdkvalitet med både kortare vårdköer och minskad risk för trycksår, fallskador och vårdrelaterade infektioner.
  • Och för samhället ges möjligheten att skapa nya arbetstillfällen för grupper som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden, till exempel lågutbildade och nyinflyttade till Sverige.

Har ni frågor kring hur vi arbetar med vårdnära service eller hur vi kan hjälpa just er? 

0